Top
خدمات بیوانفورماتیک مرتبط باRNA
تماس بگیرید

خدمات بیوانفورماتیک مرتبط باRNA

تحقیقات و بررسی های بیوانفورماتیکی در دنیای زیست شناسی امروز جزئی جدایی ناپذیر به شمار می آیند. با توجه به حجم عظیم داده های تولید شده در دوره ی پساژنومیک استفاده از روش ها و ایزارهای بیوانفورماتیکی برای درک و تحلیل داده های زیستی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا شرکت  DNAقصد دارد با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه ی مطالعات بیوانفورماتیک خدماتی را به جامعه ی علمی کشور ارائه دهدو تا گامی در جهت پیشبرد اهداف علمی کشور و محققین برداشته باشد.

در زمینه ی مطالعاتی که مولکول های RNA مورد بررسی قرار می گیرند شرکت DNA قادر به ارایه ی خدمات زیر می باشد:

  1. به دست آوردن توالی مرجع RNA
  2. انجام انواع همردیفی ها
  3. تعیین ساختار دو بعدی RNA
  4. تعیین ساختار سه بعدی RNA
  5. بهینه سازی ساختارهای سه بعدی RNA
  6. بررسی انواع برهمکنش های DNA با سایر مولکول ها
  7. بررسی پایداری RNA
  8. تبدیل توالی RNA بهDNA و پروتئین

این سرویس توسط شرکت دیبا نوآوران آزما (ِDNA Biotech Co) انجام میپذیرد. جهت صدور پیش فاکتور متناسب با خدمات مورد نظر، درخواست خود را به dnabiotechco@gmail.com ارسال فرمایید.